Информация и документи, свързани с проект № BG-RRP-3.004-1377-C01 Технологична модернизация в предприятието

Пакет документи за провеждане на процедура „избор с публична покана”

Информация за проекта