Европейски фонд за регионалното развитие

Информация и документи, свързани с проект № BG16RFOP002-6.002-0209-C01 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

Спецификация и бланка за оферта за доставка на ККУ

Информация за проекта

Спецификация и бланка за оферта за СМР

Чугунена арматура България” АД изпълнява проект № BG161PO003-2.3.02-0323-C0001 „Енергийната ефективност – фактор на растеж в „Чугунена арматура България” АД”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г., процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”.

За повече информация:

|Публикация 1| |Публикация 2|


НОВО: „Внедряване в производство на иновативен надземен пожарен хидрант” № BG161PO003-1.1.07-0352-C0001 е вторият проект на „Чугунена арматура България” АД, финансиран с европейски средства по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г.

За повече информация:

Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на производствено оборудване, необходимо за внедряване на иновативен продукт” – ПМС 118

Решение за прекратяване на процедурата

|Публикация 1| |Публикация 2| |Публикация 3|


„Чугунена арматура България” АД обявява по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-2.1.13-0172-0001, процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ново високотехнологично производствено оборудване за „Чугунена арматура България” АД, включително: средночестотна топилна система и автоматична инсталация за смесоподготовка"

За повече информация:

Процедура за публикуване

Информация за сключен договор

|Публикация 1| |Публикация 2| |Публикация 3|