“Чугунена арматура България” АД изпълнява проект № BG161PO003-2.3.02-0323-C0001 „Енергийната ефективност – фактор на растеж в „Чугунена арматура България” АД”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г., процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”.


За повече информация: 


 Публикация 1   Публикация 2
НОВО: „Внедряване в производство на иновативен надземен пожарен хидрант” № BG161PO003-1.1.07-0352-C0001 е вторият проект на „Чугунена арматура България” АД, финансиран с европейски средства по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г.


 За повече информация:


Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на производствено оборудване, необходимо за внедряване на иновативен продукт” – ПМС 118


Решение за прекратяване на процедурата


Публикация 1   Публикация 2   Публикация 3
„Чугунена арматура България” АД обявява по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-2.1.13-0172-0001, процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ново високотехнологично производствено оборудване за „Чугунена арматура България” АД, включително: средночестотна топилна система и автоматична инсталация за смесоподготовка"


За повече информация:


Процедура за публикуване


Информация за сключен договор


Публикация 1   Публикация 2   Публикация 3